tôi nghe giữa tháng này đánh giải tổng udic, không hiểu năm nay trên diễn đàn có bác nào tham gia?
năm nay tôi không tham gia vì lý do công ty uac đăng ký muộn quá

View more random threads: