nêu lại có sự đặc cách thì đúng là lời nói gió bay. nói như đúng rôi . thê nào lại có chuyện để vui đây