danh sách đăng kí giải bóng bàn phú minh nhật năm 2014