tôi nhận được thông tin về giải này, họ đang kêu gọi tài trợ. không hiểu anh em diễn đàn có biết thêm thông tin chi tiết về thời gian và nội dung thi đấu không?